მარკეტინგის მენეჯმენტი

  მარკეტინგის სასწავლო კურსი  კურსის სტატუსი: ტრენინგი.  გაიცემა სერტიფიკატი

 

 

 1. მარკეტინგის არსი, მიზანი და მისი განმსაზღვრელი კატეგორიები;
 2. მარკეტინგის სახეობები, მარკეტინგის საქმიანობის 3 დონე;
 3. მარკეტინგის ფუნქციები; ანალიტიკური ფუნქცია(ბაზრის შესწავლა);
 4. ბაზრის სეგმენტაციის არსი და შესაძლებლობების ანალიზი;
 5. ბაზარზე საქონლის პოზიციონირება;
 6. პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპები;
 7. დისტრიბუცია;
 8. მარკეტინგული შესაძლებლობების შეფასება; სამიზნე ბაზრის შერჩევა;
 9. მომხმარებლის ტიპოლოგია;
 10. მარკეტინგული კომუნიკაციები;
 11. ბრენდინგი;
 12. მარკეტინგის დაგეგმვის სისტემა;
 13. მარკეტინგული სამსახურის ორგანიზაციის სისტემა;
 14. კონკურენციის ბუნების შეცვლის ტენდენცია;
 15. თანამედროვე მარკეტინგული კომპლექსი;
 16. მარკეტინგული გამოკვლევები; გამოკვლევათა ტიპები და ხერხები.

სრული კურსის ხანგრძლივობა 5 კვირა:
15 შეხვედრა ყოველ მეორე დღეს ( ხანგრძლივობა - 2 საათი). მეცადინეობას ატარებს უმაღლესად კვალიფიცირებული სპეციალისტი.

 

კურსის მიზანი: 
- მსმენელებისთვის მარკეტინგის საფუძვლების, მიზნისა, ამოცანების, დანიშნულების გაცნობა; 
- აღნიშნული მეცნიერებებისთვის საჭირო აზროვნების სტილის განვითარება.

სამიზნე აუდიტორია: 
ბიზნეს სფეროში საქმიანობის მსურველები, ბიზნესმენები, მომიჯნავე დარგების სპეციალისტები, თემით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველი;

მეთოდოლოგია: 
ლექცია, ინტერაქტივი, ვიდეო-პრეზენტაცია, ბრეინშტორმინგი, დისკუსია, პრაქტიკული მუშაობა, საშინაო დავალება, თემატური გამოკითხვა, შეფასების ტესტი.

შედეგები: 
- მონაწილეები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას სასწავლო კურსის მიზნებიდან გამომდინარე. 
- გაეცნობიან პრაქტიკული მუშაობის სპეციფიკას; 
- ჩამოუყალიბდებათ აღნიშნული მეცნიერებებისათვის საჭირო აზროვნების სტილი, რაც უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი დარგის საფუძვლიანი შესწავლისა და პროფესიულ დონეზე გამოყენებისთვის;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სრული კურსის ღირებულება: 


   - 3-5 კაციანი ჯგუფში - 350 ლარი;
   - 2 კაციანი ჯგუფში - 450 ლარი;

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება
იზრდება 10 - 20%-ით

 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru