ოფის და ადმინისტრაციული მენეჯერის კურსი

 

I დონე -  ადმინისტრაციული ასისტენტის, იგივე  ოფის მენეჯერის კურსი. 
გაიცემა სერტიფიკატი

 

 

შესავალი. 
1. კურსის გაცნობა

საოფისე საქმიანობის წარმოება.
2. ორგანიზაცია; 
3. ოფისის პროცედურები; 
4. საქმის წარმოების ფორმები; 
5. ინვენტარიზაცია.

სალარო.
6. სალარო და ბუღალტერიის საწყისი საფუძვლები;

ოფისის საერთო პოლიტიკის წარმოება.
7. ოფისის საერთო პოლიტიკა; 
8. ოფისის საკადრო პოლიტიკის შესრულება;

საქმიანი შეხვედრები, სემინარები.
9. მივლინებები საქართველოს ფარგლებს გარეთ, უცხოური სტუმრების მიღება; 
10. საქმიანი შეხვედრების მოწყობა, ოქმების გაფორმება; 
11. სემინარის მოსამზადებელი ეტაპი; 
12. სემინარების მსვლელობა, ანგარიში.

შესყიდვების წარმოების პრინციპების საფუძვლები.
13. შესყიდვების და კონტრაქტების ტიპები, მომზადება; 
14. კონკურსის საჭიროება, კონკურსის ორგანიზება; 
15. მოკლე სია, მოლაპარაკების მომზადება, შესყიდვის პროცედურის გაფორმება. ყიდვა სამი წინადადების საფუძველზე; 
16. ტესტების შევსება, სერტიფიკატის გაცემა;

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:
კურსის განმავლობაში მოსწავლე დაწვრილებით შეისწავლის ოფისის ძირითად ტექნიკურ აღჭურვილობასა და ადმინისტრაციული პროცედურების წარმოებას, საქმიანი დოკუმენტების აღრიცხვასა და მომზადების საფუძვლებს ოფისის პოლიტიკის ძირითად მოთხოვნებს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად საკადრო პოლიტიკის გამხორციელების პრინციპებს, გაეცნობა და შეისწავლის საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად შესყიდვების წარმოებას, სალაროს მართვას, შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება წარმოებას.

სრული კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 კვირა. სწავლა წარმოებს ყოველ მეორე დღეს (ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი). მეცადინეობას ატარებს შესაბამისი კვალიფკაციის პედაგოგი.

ლექციები ტარდება ჯგუფურად 2-5 კაცი ჯგუფში. ყოველი თემის ბოლოს ტარდება ტესტირება და მოწმდება ათვისებული მასალა. კურსის დასრულების მერე ტარდება გამოცდა (ტესტირება), მხოლოდ ამის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

შენიშვნა: წარჩინებით დამთავრებულებს სერტიფიკატთან ერთად გადაეცემათ ცენტრის რეკომენდაცია შესაბამის სტრუქტურებში სამსახურის დასაწყებად.

 

  სრული კურსის ღირებულება: 

  2-5 კაციანი ჯგ. - 250 ლარი (10 ლექცია)
 

ლექციის ხანგრძლივობა - 1,5 სთ.

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით
 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება 

 

 

 II დონე  -  ადმინისტრაციული მენეჯერის  კურსი
  გაიცემა სერტიფიკატი

 

  1. პირადი სტილის და ფასეულობების შესწავლა;
  2. პირადი მისიის, პირადი სამსახურებრივი მიზნების განსაზღვრა;
  3. გუნდის შექმნა, ლიდერობა;
  4. ცვლილებები ორგანიზაციაში, კონფლიქტის მართვა;
  5. შიდაგანაწესის შექმნის პრინციპები, შნინაარსობრივი განხილვა;
  6. საქმიანი ურთიერთობები;
  7. შესრულებული სამუშაოს შეფასების განხორციელება;
  8. მართვის სტრატეგიული მოდელი.

სრული კურსის ხანგრძლივობა: 
6 ლექცია-გაკვეთილი. სწავლა წარმოებს ყოველ მეორე დღეს ( ხანგრძლივობა - 1 საათი 30 წუთი). მეცადინეობას ატარებს უმაღლესად კვალიფიცირებული პედაგოგი.

 

შენიშვნა: ადმინისტრაციული მენეჯერის კურსის გავლა ითვლება მეორე დონედ, ამიტომ ამ ჯგუფში ჩაწერა შესაძლებელია მხოლოდ პირველი დონის გავლის შემთხვევაში.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სრული კურსის ღირებულება: 

2-5 კაციანი ჯგუფში - 130 ლარი (5 ლექცია)


ლექციის ხანგრძლივობა - 1,5 სთ.

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით 
 

 მოქმედებს ონლაინ სწავლება 

 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru