საბანკო საქმის კურსი

 

საბანკო საქმე
კურსის სტატუსი: სასწავლო კურსი
გაიცემა სერტიფიკატი.

 1. კრედიტის ეკონომიკური არსი, ფუნქციები, ფორმები და სახეობები;
 2. საკრედიტო მექანიზმი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში;
 3. კომერციული ბანკის არსი და მისი საქმიანობის ეკონომიკური საფუძველი;
 4. საბანკო მოგება და მისი ანალიზი;
 5. საბანკო მენეჯმენტი;
 6. საბანკო მარკეტინგი;
 7. კომერციული ბანკის ლიკვიდობა და გადახდისუნარიანობის შეფასების მექანიზმი;
 8. უნაღდო ანგარიშსწორების მექანიზმი;
 9. კომერციული ბანკის პასიური ოპერაციები;
 10. კომერციული ბანკის საკრედიტო პოტენციალი;
 11. მსესხებლის კრედიტუნარიანობა და მისი განსაზღვრის მეთოდიკა;
 12. დაკრედიტების თანამედროვე მექანიზმი;
 13. კრედიტის დაბრუნებადობის უზრუნველყოფის ფორმები;
 14. კომერციული ბანკის ოპერაციები ფასიანი ქაღალდებით;
 15. სავალუტო ბაზარი და კომერციული ბანკების სავალუტო ოპერაციები;
 16. კომერციული ბანკის სალიზინგო ოპერაციები
 17. კომერციული ბანკის ეკონომიკური რისკის შეფასების მეთოდები
 18. კომერციული ბანკის ბალანსის ანალიზი და საბანკო აუდიტის საფუძვლები

 

   კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს 

2 თვეს, მეცადინეობას ატარებს შესაბამისი კვალიფიცირებული პედაგოგი.

ლექციები ტარდება ჯგუფურად (მაქს.6 კაცი). ყოველი თემის ბოლოს ტარდება ტესტირება და მოწმდება ათვისებული მასალა. კურსის დასრულების მერე ტარდება გამოცდა (ტესტირება), მხოლოდ ამის შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, გამსვლელი ქულაა 75%

წარუმატებლობის შემთხვევაში სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა უკეთესად მოემზადოს და სხვა ჯგუფთან ერთად გაიაროს აღნიშნული გამოცდა. ამ პერიოდში სტუდენტს საშუალება აქვს პედაგოგისაგან მიიღოს გარკვეული კონსულტაციები, ასევე დაესწროს სხვა ჯგუფის ლექციებს, თუ სასწავლო ჯგუფი 6 კაცზე ნაკლებია.

 

 

 

 

 

 

 

სრული კურსის ღირებულება: 

- 4-6 კაციანი ჯგუფები - 250.00 ლარი;
- 2-3 კაციანი ჯგუფები - 320.00 ლარი


- სწავლების ვადა და შესაბამისად ფასიც გაუნახევრდებათ ეკონომიკური განათლების მქონე პირებს, ვისაც ეს საგანი გავლილი აქვს უმაღლეს სასწავლებლებში. - 50 %

გვიანი საათის (18.00 სთ-ის მერე) ჯგუფებში სწავლის ღირებულება იზრდება 20%-ით
 
 
 

 


 

 

 

 

კურსებზე ჩაწერა: 

 

 

2015 © ყველა უფლება დაცულია

PR-CY.ru